I Swebbtv vetenskap nr 4 får vi träffa Staffan Mörner som berättar om klimatforskningen. Han har skrivit boken Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? Där beskriver han pedagogiskt vad som händer med klimatet och hur vetenskap om klimatet används för propaganda.

Staffan Mörner berättar att han som lärare i filosofi och svenska fått många frågor och funderingar kring det som har kommit att kallas klimathotet. Han har känt att det funnits mycket oro och rädsla för katastrofer och en förstörd värld. Hot om olika klimatlarm har funnits i flera decennier berättar Mörner. Innan rädslan för uppvärmning var det stor oro för att en ny istid var i antågande.

Mörner som själv har fyra barn kände att det var viktigt att utreda frågan om det finns ett hot mot oss på grund av klimatförändringar eller inte.

I samtalet visar Staffan Mörner en del diagram som också finns i boken. Syftet är att visa hur forskning som egentligen är korrekt ändå många gånger används på ett rent bedrägligt vis av de människor och organisationer som vill skapa en bild av att det finns ett klimathot.

Det visar sig att systematiska arbetsmetoder används för att vilseleda. Många gånger använder man diagram som kortats ner i tids-axeln för att den trend man vill visa skall bli framträdande genom att man bara tar med en del. Hade hela tidsperioden varit med framkommer en helt annan verklighet. Det gäller för volymen av is på Grönland, mängden svåra stormar i USA, glaciärers utbredningar, etc. Det man vill visa är att människan genom förbränning av fossilt bränsle ökar mängden koldioxid i atmosfären och att detta i sin tur leder till farliga förändringar av jordens klimat. Om människan påverkar klimatet går det också att skapa politik kring detta.

I boken som Mörner författat har han haft för avsikt att beskriva vetenskap och fakta som helt enkelt redovisas med diagram och liknande. Han säger att det är ca 95% av boken som upptas av sådant. Därutöver går han in på frågan varför detta sker. Varför inte klimatets naturliga variationer som alltid fortgått diskuteras. Han vill inte bli politisk i sitt resonemang men anser att politiker generellt vill ha något att skrämmas med för att få medborgarna att foga sig efter politiska beslut. Med hjälp av hotet från klimatet kan olika klimatskatter införas och motiveras vara absolut nödvändiga.

I regi av FN:s klimatpanel IPCC sker forskning på klimatet. Mycket av den forskning som bedrivs är helt korrekt och utförs av forskare med helt ärliga uppsåt. IPCC publicerar emellanåt rapporter där denna forsknings åskådliggörs. Därefter sker dock märkligheter; man publicerar också någonting som benämns Sammanfattning för beslutsfattare. Flera forskare har vittnat om att innehållet i denna många gånger är direkt felaktigt och inte går att sammanfatta på det sättet från de ursprungliga rapporterna. Sammanfattningarna som inte heller är skrivna av klimatforskare utgör sedan ett underlag för beslutsfattare att fatta tvivelaktiga beslut som också underlättas genom medias bristande granskning.

I samband med Coronapandemin har mängden koldioxid som släppts ut på grund av mänsklig aktivitet minskat avsevärt. Detta har dock inte kunnat utläsas genom de oerhört noggranna analysinstrument som används. De som anser att klimatet är hotat har motiverat detta med en tröghet i klimatsystemet så att detta inte kan ses än. Paradoxalt nog kan man tydligt se årstidsvariationerna i de diagram som visar mängden koldioxid i atmosfären. Visserligen visar dessa diagram också en faktisk trend av ökande koldioxid men den trenden har startat långt innan människan storskaligt började släppa ut den. Mörner är helt övertygad om att denna trend av ökande koldioxid är en helt naturlig förändring som sker på jorden med eller utan människans hjälp.

När det gäller havsnivån så låter det från officiellt håll som att städer kommer att dränkas. I själva verket förklarar Mörner att det ser helt olika ut på olika delar av jorden. På vissa stället sker en landsänkning så som i New York, medan det i Stockholm sker en landhöjning. I båda fallen har det inte med någon nutida avsmältning av is att göra, utan är olika sätt som jorden kompenserar sig från den senaste istiden. Den officiella doktrinen att en klimatkris förestår är i alla fall den som gäller för politiker och beslutsfattare. Därför kan vi räkna med att få betala allt högre skatter och avgifter då det skall byggas murar mot vattnet i det landhöjningsdrabbade Sverige.

Avslutningsvis ställer vi den retoriska frågan hur de svenska politikerna skulle kunna få in närmare 100 miljarder kronor om året i energi- och koldioxidskatter om folket skulle tappa oron för klimatfrågan.

Boken finns att köpa på https://www.klimatkarusellen.se/

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)